พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

 

  ด้านงานธุรการสืบสวน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑.การขอตรวจสอบประวัติสมัครงานหรือศึกษาต่อ

- ภายใน ๑๕ นาที

 

- ภายใน    วัน

ประชาชนสามารถถือเอกสารไปตรวจสอบพร้อมขอรับผลที่กองทะเบียนประวัติด้วยตนเองได้ หรือส่งไปรษณีย์ด่วนมาก็ได้

๒.การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัว                     คนต่างด้าว

- ภายใน  ๑๕  นาที

 

๓.แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว

(ทั้งกรณีย้ายออกและย้ายเข้า)

- ภายใน  ๑๕  นาที

 

๔.ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าว เมื่อครบระยะ             ๕ ปี

- ภายใน  ๑๕  นาที

 

๕.การรับใบแทนใบสำคัญประจำตัว                คนต่างด้าวที่ชำรุดสูญหาย

- ภายใน    ชั่วโมง

 

 

ด้านงานจราจร

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑.การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการจราจรประจำทางแยกหรือจุดที่มีปัญหาการจราจร  เช่น  ทางแยกสำคัญ สถานศึกษา หรือย่านชุมชน

-         การจัดกำลังประจำทางแยก ๓ แยก  กำลัง ๓ นาย

-         การจัดกำลังประจำจุดสำคัญ ๔ จุด  กำลัง ๔ นาย

-         ช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปฏิบัติหน้าที่ตั้ง แต่เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๘.๐๐ น.

 

๒.จัดกำลังตำรวจไว้อำนวยความสะดวกการจราจร

-         ช่วงเวลาที่จัดสายตรวจเวลา๐๗.๐๐น.-๑๘.๐๐ น.

-         สายตรวจจราจรเดินทางถึงที่เกิดเหตุ  ๕ นาที

-         จัดกำลังสายตรวจ ๔ สาย จำนวน ๔ นาย

ระยะเวลาในการเดินทางถึงที่เกิดเหตุ       ให้นับระยะเวลาตั้งแต่ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเดินทางไปพบผู้แจ้งหรือถึงที่เกิดเหตุ

๓.การอำนวยความสะดวกด้านการเปรียบเทียบปรับคดีจราจร

-         ภายในเวลา  ๑ ชั่วโมง

-         สามารถชำระค่าปรับได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

-         ภายใน ๑๕ นาที

 

๔.การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั่วไป

- ภายใน ๑ วันทำการ(กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)

- ภายใน ๑ วันทำการ(กรณีต้องขอกำลังหรือประสาน กับหน่วยอื่น)

 

 

ด้านงานจราจร

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๕.การอำนวยความสะดวกกรณีขอใช้              ผิวทางจราจร

-         ภายใน ๑ วันทำการ(กรณีสถานีตำรวจดำเนินการเองได้)

-         ภายใน ๑ วันทำการ (กรณีต้องขอกำลังหรือประสานกับหน่วยอื่น)

 

๖.การขออำนวยความสะดวกด้านการจราจร กรณีจะต้องออกคำสั่ง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการจราจร

-         ภายใน ๑ วันทำการ

 

                                                                                                                                                          

ด้านงานอำนวยการ และสนับสนุน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑.การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี

- ภายใน ๓ วัน

ปีละ ๒ ครั้ง ตามวาระที่ ตร.กำหนด

๒.การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา

- ภายใน ๓ วัน

ตร.พิจารณาปีละ ๑ ครั้ง

๓.การขอเลื่อนยศ  ( ชั้นประทวน )

- ภายใน ๓ วัน

 

๔.การเลื่อนยศ   (ชั้นสัญญาบัตร)

-ภายใน  ๕ วัน

ปีละ ๒ ครั้ง ตามวาระที่ตร.กำหนด

๕.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ภายใน ๕ วัน

ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง

๖.การขอบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด

- ภายใน ๑๕ วัน

ตร.มอบอำนาจให้ ผบก.เสนอเรื่องโดยตรงไปยังกรมบัญชีกลาง

๗.การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

- ภายใน ๑ วัน

 

๘.การดำเนินการทางวินัย กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

- ภายใน ๑๕ วัน

 

๙.การดำเนินการทางวินัย กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

- ภายใน ๖๐ วัน

 

๑๐.การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ์

- ภายใน ๕ วัน

 

๑๑.การขอให้พนักงานอัยการแก้ต่าง กรณีถูกฟ้องเนื่องจากการปฏิบัติราชการกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

- ภายใน ๕ วัน

 

 

ด้านงานอำนวยการและสนับสนุน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑๒.การขอพักอาศัย  ( กรณีอาคารอิสระ)

- ภายใน ๕  วัน

เมื่อมีห้องว่างและมีคุณสมบัติครบถ้วน

๑๓.การขอพักอาศัย ( กรณีอาคารส่วนกลาง)

- ภายใน ๓๐ วัน

เมื่อมีห้องว่างและมีคุณสมบัติครบถ้วน

๑๔.การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ

- ภายใน ๗ วัน

 

๑๕.การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล

-ภายใน  ๓๐ วัน

 

๑๖.การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

- ภายใน ๓๐ วัน

 

๑๗.การเบิกเงินค่าล่วงเวลา

- ภายใน ๓๐ วัน

 

๑๘.การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน

- ภายใน ๓๐ วัน

 

๑๙.การเบิกเงินรางวัลจราจร

- ภายใน ๓๐ วัน

 

๒๐.การเบิกเงินสินบนการพนัน

- ภายใน ๓๐ วัน

 

๒๑.การเบิกเงินสินบนยาเสพติด

- ภายใน ๓๐ วัน

 

 

 ด้านงานสอบสวน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑.การแจ้งเอกสารหาย

- ภายใน ๑๐ นาที

นับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

๒.การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง

- ภายใน ๑๐ นาที

นับตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

๓.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

- ภายใน ๑๕ นาที

วันเวลาราชการ

๔.การถอนคำร้องทุกข์

-ภายใน  ๑ ชั่วโมง

 

๕.การแจ้งความเป็นหลักฐานกรณีไม่เกี่ยวกับคดี

- ภายใน ๑ ชั่วโมง

 

๖.การขอประกันตัวผู้ต้องหา

-         ภายใน  48 นาที นับแต่ยื่น คำร้องต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจ

-         กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจปล่อยชั่วคราวได้ให้พิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ยื่นร้องขอปล่อยชั่วคราว

 

๗.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร

- ภายใน ๑ วัน

 

 

 

ด้านงานสอบสวน

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๘.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหา

-         ภายใน ๑ ชั่วโมง ในวันเวลาราชการ นับแต่เวลาที่ยื่นหลักฐานประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน

-         ภายใน ๑ วันทำการ นับแต่วันที่ยื่นหลักฐานประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน

๑.หลักทรัพย์เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจ

๒.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคืนหลักประกันได้

๓.หลักทรัพย์ไม่ได้เก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจ

๔.พนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยคืนหลักประกัน

๙.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดไม่ริบหรือพนักงนอัยการแจ้งให้คืน

- ภายใน ๑ ชั่วโมง

 

๑๐.การแจ้งความคืบหน้าของคดี

ภายใน ๑ เดือน จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น

 

๑๑.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบการจับกุม เมื่อผู้ถูกจับร้องขอ

- ภายใน ๑ ชั่วโมง

 

 

ด้านงานป้องกันปราบปราม

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๑.การบริหารงานสายตรวจ

สถานีมีองค์ประกอบในการบริหารงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ห้องปฏิบัติการสายตรวจ, ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปราบปราม, เครื่องมือสื่อสาร,แผนเผชิญเหตุ,แผนที่สถานภาพอาชญากรรม,ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการอบรมมาอย่างดี,ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารและมีผู้บังคับบัญชาการอำนวยการในพื้นที่

 

๒.ความพร้อมในการป้องกันปราบปราม

สถานีมีความพร้อมในการป้องกันปราบปราม และให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยแบ่งพื้นที่การตรวจเป็น ๓ เขตตรวจ แต่ละเขตมีตำรวจสายตรวจจำนวน ๖ นาย นอกจากนั้นยังมีสายตรวจรถยนต์สายตรวจเดินเท้า จำนวน ๕ นาย และสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมร่วมปฏิบัติด้วย

 

๓.การระงับเหตุ / ให้บริการ

- เจ้าหน้าที่ตำรวจไประงับเหตุ หรือให้บริการตามที่รับแจ้งภายในเวลา ๕ นาที

 

 

 

ด้านงานป้องกันปราบปราม

ประเภทของงาน

พันธะสัญญา

หมายเหตุ

๔.การควบคุมผู้ต้องหา

- ผู้ต้องหา / ผู้ต้องกักขังจะได้รับการควบคุมอย่างปลอดภัยในห้องควบคุมที่สะอาดเหมาะสม

 

๕.การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถานี

- การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุที่สถานีตำรวจจะจัดโทรศัพท์รับแจ้งเหตุไว้โดยเฉพาะ จำนวน ๑ หมายเลข โดยใช้ระบบคนตอบรับ