ประวัติสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

..๒๔๕๐  เป็น สภ.กิ่ง อ.เวียงป่าเป้า        ขึ้นกับ สภ..แม่สรวย

.. ๒๕๐๐ ยกฐานะจาก หน.สภ.กิ่ง อ.      ขึ้นเป็น ผบ.กอง สภ.

..๒๕๒๐  ยกฐานะจาก ผบ.กอง สภ..  เป็นระดับสารวัตร                   

..๒๕๒๒ ยกฐานะจาก สารวัตร               เป็นสารวัตรใหญ่     

..๒๕๓๗ ยกฐานะจาก สารวัตรใหญ่       เป็น รอง ผกก.หน.

..๒๕๔๑  ยกฐานะจาก รอง ผกก.หน.ฯเป็น ผกก.สภ..

พ.ศ.๒๕๕๐  เปลี่ยนชื่อ เป็น สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

 

พื้นที่และสถานที่ตั้งของ สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

                                สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า ตั้งอยู่ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย  เลขที่ 207 หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นที่ดินราชพัสดุ จำนวน 3 แปลง แปลงเลขที่ ชร 0502 จำนวน 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา แปลงเลขที่ 48786 จำนวน 5 ไร่ 41 ตารางวา แปลงเลขที่ 450 จำนวน 12 ไร่80 ตามรางวา

สภาพทางภูมิศาสตร์

                สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงราย                   อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงราย   80    กิโลเมตร        มีพื้นที่ทั้งหมด   1,217    ตารางกิโลเมตร

 

เขตติดต่อสถานีตำรวจใกล้เคียงดังนี้

                                ทิศเหนือ                ติดต่อ     สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

                                ทิศใต้                      ติดต่อ     สถานีตำรวจแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

                                ทิศตะวันออก       ติดต่อ     สถานีภูธรวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

                                ทิศตะวันตก          ติดต่อ     สถานีตำรวจภูธรพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                      

การคมนาคม

                มีถนนสายหลัก  2 สาย คือสายเชียงใหม่ – เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 และสายเวียงป่าเป้า – พร้าว ทางหลวงหมายเลข 1150   มีรถยนต์โดยสารให้บริการระหว่างเชียงใหม่ – เชียงราย มีรถยนต์โดยสารปรับอากาศรถโดยสารสี่ล้อให้บริการ และระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้า – อำเภอพร้าว มีรถโดยสารสี่ล้อให้บริการ

การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องที่เป็น 7 ตำบล

ในส่วนของ สภ.เวียงป่าเป้า รับผิดชอบ 4 ตำบล 48 หมู่บ้านดังนี้

 ตำบลสันสลี     ตำบลเวียง     ตำบลบ้านโป่ง   ตำบลป่างิ้ว

 การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 เทศบาลตำบล 3 องค์การบริหารส่วนตำบล

เทศบาลตำบลเวียง เทศบาลตำบลป่างิ้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี องค์การ                                                            

บริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง

 

ลักษณะทางสังคม

ประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า  มีดังนี้

ประชากร จำนวน  38,857 คน

เพศ ชาย                                               จำนวน 19,335  คน

เพศ หญิง                                              จำนวน 3,8857 คน

ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง                 จำนวน  25,389 คน

                เพศชาย                                                 จำนวน   12,809 คน

                เพศหญิง                                               จำนวน   12,580 คน           

ภาษาพูด ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคเหนือ จึงใช้ภาษาพื้นเมืองในการสื่อสาร มีประชากรที่เป็น            ชาวไทยภูเขา จำนวน 4 เผ่า (เผ่าลีซอ  เผ่าม้ง  เผ่าลาหู่  เผ่ากระเหรี่ยง)

 

การศึกษา

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ มีการจัดการศึกษา ตั้งแต่ก่อนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมดรวม 24 แห่ง แยกได้ดังนี้

                                1. โรงเรียนมัธยม                           จำนวน                 3             โรง

                                2. วิทยาลัยเทคนิค                               จำนวน                   1              โรง

                                3. โรงเรียนขยายโอกาส                   จำนวน                 8            โรง

                         4. โรงเรียนประถม                         จำนวน                 1            โรง

  ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกโรงเรียน  จำนวน 1 แห่ง

                                1   กศน.อ.เวียงป่าเป้า

การศาสนา

                                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์  โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา  มีวัด จำนวน  20   วัด  โบสถ์คริสต์จักร   6    แห่ง

 

สถานที่ท่องเที่ยว

                              พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจเวียงป่าเป้ามีสถานที่ท่องเที่ยว   ดังนี้

                                                1.  บ่อน้ำร้อนทุ่งเทวี ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

                                                2.  วัดพระธาตุดอยจอมผ่อ  ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย